Tietosuoja ja henkilötiedon käsittely

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suorasti tai epäsuorasti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötiedon käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi asetus yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Savonlinnan Yrityspalveluissa ja Savonlinnan Hankekehitys Oy:ssä keräämme kaupungissa olevien yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden yhteystietoja sekä hyödynnämme niitä elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilötiedon käsittely perustuu kunnan lakisääteiseen tehtävään tai asiakkaan suostumukseen (uutiskirjesovellus).

Yhteistyötä tehdessämme sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoa kerätään ja miten niitä käsitellään. Jos tiedot ovat väärin, voit vaatia tiedon oikaisemista. Kun käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön, niin sinulla ei ole oikeutta kieltää tiedon käsittelyä tai vaatia tiedon poistoa, mutta jos perustana on suostumus, niin voit peruuttaa suostumuksen koska tahansa.

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuoja- ja erityislainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Kansallisarkisto ja Kuntaliitto) sekä Savonlinnan kaupungin omia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Henkilötiedon käsittelyä rajataan käyttöoikeuksin ja niitä saavat käsitellä vain henkilöt, joilla on työtehtävien tai asiakassuhteen mukanaan tuomat oikeudet henkilötiedon käsittelyyn. Henkilötiedon käsittelyä valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan. Henkilöstöä koulutetaan tietosuoja-asioissa säännöllisesti.

Savonlinnan kaupungin Yrityspalvelut ja Savonlinnan Hankekehitys Oy toteuttaa tietosuoja-asetuksen luvun kolme mukaisen rekisteröidyn informoinnin henkilötiedon käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista sekä selosteen käsittelytoimista tietosuojaselosteilla, jotka löytyvät alla olevista linkeistä.

Yrityspalvelut

Hankekehitys-palvelut

Lisätietoja Yrityspalveluiden tietosuojakäytänteistä saat tietosuojavastaavalta.

Vellonen Tarja, tietosuojavastaava
Keskushallinto / Hallintopalvelut
Puh. 044 417 4040
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: tarja.vellonen@savonlinna.fi

Savonlinnan Yrityspalvelut tietosuojaseloste
Savonlinnan Hankekehitys Oy tietosuojaseloste

Uudistuneesta tietosuojalainsäädännöstä voit lukea lisätietoa oheisista linkeistä:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2018/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)