Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina

01.05.2021 – 31.12.2022

Tapahtuma- ja kokousmatkailun vahvistaminen on yksi Savonlinnan strategisista päätavoitteista ja Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa -hanke vastaa tähän tavoitteeseen. Tapahtumien määrän kasvattamisella, laaja alaisella tapahtumapotentiaalin hyödyntämisellä ja ympärivuotisuuden huomioimisella pyritään kasvattamaan merkittävästi tapahtuma- ja kokousmatkailuliiketoimintaa.

Hyödyt yrityksille

Hankkeessa tuetaan Savonlinnassa toimivia yrityksiä ja organisaatioita tapahtumamatkailun tuotekehityksessä, kokouksien ja kongressien tuotteistamisessa ja tapahtumatuotannon prosessien kehittämisessä.

 • Uusi verkostomainen työtapa tapahtuma-, liikematkatoimijoiden ja yritysten välillä
 • Liiketoimintaosaamisen kehittyminen
 • Uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseksi
 • Uusien tapahtumakonseptien ja kokouspalvelupakettien tuotteistamista ja sitä kautta myynnin kasvua
 • Digitaalinen alusta, josta löytyy helposti tilat, palvelut, resurssit ja ohjeet tapahtumien, kokousten ja erilaisten seminaarien järjestämiseen
 • Näkyvyyttä tapahtuma- ja kokousmatkailuun liittyvissä kampanjoissa.
 • Mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja työpajoihin
 • Tapahtumakohtaista sparrausta tuotannon eri osa-alueisiin ja liiketoimintaosaamiseen
 • Yrityskohtaista sparrausta liikematkailutuotteiden paketoinnissa

Tavoitteet

 • Elinkeinoelämän, tapahtuma- ja matkailutoimijoiden ja muun yrityskentän välisen keskinäisen vuoropuhelun yhteistyön kehittäminen
 • Tapahtumien liiketoiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen
 • Tapahtumainfran tason nostaminen alueellisesti uusien suurtapahtumien mahdollistamiseksi Savonlinnan seudulla
 • Tapahtumatoimijoiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen
 • Kokouspalveluiden myynnin kehittäminen ja palvelujen löydettävyyden parantaminen
 • Savonlinnan seudun ympärivuotisen ja matkailullisen vetovoiman, matkailutulon ja sitä kautta yritysten liikevaihdon kasvattaminen

Toimenpiteet

 • Verkostomaisen työtavan luominen järjestämällä kumppanuustapahtumia ja rakentamalla moniammatillisia yhteistyöverkostoja
 • Yhteistuotantomallien kehittäminen ja testaaminen. Kaksi tapahtumien kehittämispilottia
 • Digitaalisen B2B-palvelualustan kehittäminen
 • Alueen kokous- ja tapahtumainfran kokoaminen Visit-Savonlinna sivustolle
 • Ajantasaisten kokous- ja tapahtumatuotantomanuaalien kokoaminen myynnin tueksi
 • Kokous- ja oheispalveluiden tuotteistaminen helposti löydettäviksi ja varattaviksi kokouspaketeiksi ja myynnin ohjaaminen valtakunnallisten kokouspalveluiden myyntikanaviin

Tulokset

Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina -hankkeen tavoitteena on ollut tapahtumateollisuuden alan kehittäminen Savonlinnan alueella suuntaamalla toimenpiteet liiketoiminnallisen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen, sekä toimintaympäristön (esimerkiksi venuet ja kokoustilat) infran parantamiseen. Lisäksi hankkeessa on edistetty elinkeinopalveluiden ja yrittäjien dialogia kohti tapahtumamyönteistä kaupunki-imagoa ja kaupungin strategiaan kirjatun matkailun ympärivuotistamistavoitteen toteutumista. Savonlinnan kaupunki on perustanut syksyllä 2022 tapahtumapäällikön viran, joka osaltaan parantaa tätä vuoropuhelua.

Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet mm.

 • koulutukset
 • yrityskohtaiset valmennukset
 • alueen myynti- ja markkinointi
 • tapahtuma- ja myyntikonseptointi sekä ammattilaissivuston / sähköisen myynti- ja materiaali-alustan luominen
 • kävijätutkimukset ja matkailullisen vaikuttavuuden mittaaminen

Hankkeen aikana yrittäjillä on ollut mahdollisuus verkostoitua alan valtakunnallisten asiantuntijoiden kanssa ja yritysvierailuja on tehty kaksisuuntaisesti. Alueelle on syntynyt uutta liiketoimintaa (tapahtumakeskus House of Olaf) sekä uusia tapahtumakonsepteja, kuten Musta Norppa-festivaali. Savonlinnan alueen tapahtumapaikkojen kantokykyä ja vetovoimaisuutta on kehitetty kansainvälisten ohjelmaostojen mahdollistamiseksi ja ikonista festivaalia (kuten Savonlinnan Oopperajuhlat) on esitelty tästä referenssinä.

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 266 737, josta 79.62% Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja valtion rahoitusta sekä 19,25% kuntarahoitusta. Yksityisen rahoituksen osuus on 1,12%. Suomalainen viranomainen on Etelä- Savon maakuntaliitto, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Siiri McDonagh
projektipäällikkö

Pia Ojalehto
tapahtumakoordinaattori