Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen

01.10.2021 – 31.12.2023

Hyödyt yrityksille

Uudet innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät yhä useammin globaaleissa arvoverkostoissa lukuisten eri toimijoiden yhteistyön tuloksena. Globaalin toimintaympäristön muutokset korostavat systeemisen lähestymistavan, yhteistyön ja avoimuuden merkitystä innovaatioiden syntymisessä. Tällainen toiminta toteutuu parhaiten eri yritysten, tutkimuslaitosten, kuluttajien, julkisen sektorin toimijoiden sekä muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa – innovaatioekosysteemissä.

Innovaatioekosysteemien paikallinen kehittäminen vahvistaa seutukaupunkien uudistumista teollisuuden murroksessa. Tämän lisäksi toimivat ekosysteemit ovat iso vetovoimatekijä osaavan työvoiman saamisessa seutukaupunkeihin sekä samalla ekosysteemit myös mahdollistavat kansainvälisten ja paikallisten yritysten kasvun alueella.

Tausta

Seutukaupungit ovat maakunnan sisällä olevien toiminnallisten alueiden keskuksia sekä palveluiden ja teollisuuden keskittymiä. Monet seutukaupungit ovat maakuntakeskuksen jälkeen toiseksi tai kolmanneksi suurimpia omassa maakunnassaan. Teollinen toiminta sijaitsee Suomessa suurelta osin seutukaupungeissa ja seutukaupunkien teollisuuden kautta syntyy merkittävä osa Suomen vientituloista.

Viimeaikaisessa kaupunkipolitiikassa yliopistokaupungit ja yliopistokeskukset ovat vieneet rahoitusta sekä elintilaa seutukaupunkien koulutus- ja TKI-toiminnalta, seutukaupunkitasoisten innovaatioekosysteemien kehittämistä ei ole aktiivisesti viety eteenpäin. Seutukaupunkien elinkeinoelämä tarvitsee myös tuekseen toimivan innovaatioekosysteemin, missä on muun muassa alueellisesti tärkeiden toimialojen TKI-toimintaa ja koulutusta sekä toimivat yhteydet alan verkostoihin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupunkien verkostotyötä sekä alueiden TKI-toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa on mukana 10 kuntaa tai kaupunkia 8:sta eri maakunnasta.

Toimenpiteet

  • Muodostetaan tilannekuvat jokaisen hankkeeseen osallistuvan seutukaupungin innovaatioekosysteemistä.
  • Tilannekuvien pohjalta laaditaan strategiat, kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet seutukaupunkien ekosysteemeille sekä yhteisesti koko verkostolle. Samalla paikallisen innovaatioekosysteemin toimijoita kootaan yhteen laatimaan tulevaisuuden kehityspolkuja paikalliselle ekosysteemille.
  • Varsinaisen innovaatioekosysteemiverkoston rakentaminen eri toimenpitein sekä uusien toimijoiden kartoittaminen ja kontaktoiminen paikallisten innovaatioekosysteemien osaamistarpeet huomioiden.
  • Hankkeeseen osallistuvien seutukaupunkien innovaatioekosysteemien markkinoiminen ja esille tuominen.

Tulokset

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankeen avulla edistettiin seutukaupungeissa olevien innovaatioekosysteemien kehittymistä, verkostoitumista sekä tuotiin esille ekosysteemeissä olevaa osaamista. Savonlinnan kohdalla hankkeen huomio kiinnittyi erityisesti paikalliseen metsäbiotalouden innovaatioekosysteemiin.

Hanke lähti liikkeelle hankkeessa mukana olevien seutukaupunkien innovaatioekosysteemien toimijoiden sekä nykytilan kartoituksella. Kartoituksen avulla saatiin kuva siitä, minkälainen Savonlinnassa oleva biometsätalouden innovaatioekosysteemi on: minkälaisia toimijoita sekä minkälaista osaamista ekosysteemissä on. Tämän jälkeen yhdessä aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa hankkeessa järjestettiin työpajat, missä alueellisten innovaatioekosysteemien toimijat pääsivät suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden strategioita, kehittämistoimenpiteitä sekä tavoitteita paikallisille innovaatioekosysteemeille vuoteen 2027 asti.

Tämän lisäksi seutukaupunkien yhteiselle innovaatioekosysteemiverkostolle suunniteltiin edellä mainitut tulevaisuuden strategiat, kehittämistoimenpiteet sekä tulevaisuuden tavoitteet. Samalla MDI tuotti seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkostolle Invest in -työkalun, joka on Savonlinnan kaupungin elinkeinopalveluiden käytössä.

Hankkeen aikana järjestettiin webinaarisarja, missä hankkeen jokainen seutukaupunki pääsi vuorollaan esittelemään paikallista innovaatioekosysteemiään ulkopuolisille tahoille. Näiden lisäksi webinaarisarjassa kuultiin esityksiä muun muassa veto- ja pitovoimaisesta työnantajuudesta sekä tulevaisuuden työelämän haasteista ja mahdollisuuksista liittyen tekoälyn hyödyntämiseen.

Hankkeessa järjestettiin myös vierailuja muiden kaupunkien sekä yritysten ekosysteemeihin. Vierailuja järjestettiin muun muassa Savonlinnaan, Iisalmeen, Wärtsilän Sustainable Technology Hub:iin sekä Uumajaan. Vierailujen kautta saatiin arvokasta tietoa siitä, miten muualla ekosysteemit toimivat sekä, mitä hyviä toimintatapoja seutukaupunkien innovaatioekosysteemeihin voidaan tuoda.

Paikallisesti Savonlinnassa hankkeen puitteissa toteutettiin myös useita toimenpiteitä. Syksyllä 2022 hanke järjesti yhdessä Xamk:n kanssa Teknologiapuisto Nohevassa Get Together -tilaisuuden, minkä avulla haluttiin esitellä teknologiapuistossa tapahtuvaa toimintaa sekä auttaa toimijoita verkostoitumaan. Keväällä 2023 hanke järjesti yhdessä Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeen kanssa Ekosysteemit innovaatioiden ja kasvun vauhdittajana -aamiaistilaisuuden. Aamiaistilaisuuden avulla haluttiin lisätä paikallisten toimijoiden tietoisuutta ekosysteemitoiminnasta sekä auttaa paikallisia toimijoita löytämään kumppanuuksia tilaisuuden esiintyjien ekosysteemeistä.

Hankkeen aikana aloitettiin myös valmistelutyöt liittyen Savonlinnan biometsätalouden innovaatioekosysteemin viemiseen Euroopan komission ylläpitämään European Cluster Collaboration Platform (ECCP) -alustalle. Valmistelutöihin liittyivät muun muassa yritysten tapaamiset sekä keskustelut ekosysteemin kehittämiskohteista sekä mahdollisista teemoista, mitkä voisivat yrityksiä kiinnostaa. Tätä toimintaa jatkaa Savonlinnan elinkeinopalvelut hankkeen päättymisen jälkeen.

Rahoitus

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeen rahoittavat Pohjois-Savon liitto sekä osallistuvat kaupungit. Hanke on osa Työ- ja Elinkeinoministeriön valtakunnallista verkostohankkeiden kokonaisuutta.

Päätoteuttaja: Iisalmen kaupunki

Osatoteuttajat: Savonlinnan Hankekehitys Oy, Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Verkostokumppanit: Heinolan kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Keuruun kaupunki, Naturpolis Oy, Rauman kaupunki

Sami Sopanen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy