Savonlinna Live! -hankekokonaisuus

01.05.2020 – 30.11.2020

Savonlinna Live! oli kahden hankkeen (Savonlinna Live! Noustaan koronasta ja Savonlinna Live! EAKR) kokonaisuus, joka auttoi alueen elinkeinoelämää reagoimaan koronaviruksen tuomiin kysynnän muutoksiin ja pyrki turvaamaan yritysten toimintaedellytykset äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa erityisesti kesä- ja syyssesongin 2020 aikana.

Hyödyt yrityksille

 • Tuettiin yritysten toimintakykyä muuttuneissa olosuhteissa uusien asiakkuuksien löytämiseksi
 • Autettiin luomaan uusia tuotteita/palveluita sekä jakelu- ja myyntikanavia
 • Lisättiin yritysten näkyvyyttä mm. tarjoamalla uusia digitaalisia markkinointikanavia
 • Elävöitettiin kaupunkia kehittämällä yhdessä toimijoiden kanssa erilaisia pop up -tapahtumia
 • Houkuteltiin kaupunkiin uusia matkailijakohderyhmiä
 • Tuettiin yritysten selviytymistä yritysneuvonnan avulla

Tavoitteet

 • Matkailu-, kaupan- ja palvelualan sekä tapahtumien liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksien kartoittaminen kesä- ja syyskaudelle 2020
 • Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa
 • Toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä toimintamallien luominen myös tulevina vuosina hyödynnettäviksi
 • Uusien matkailijakohderyhmien tavoittaminen ja Savonlinnan näkyvyyden lisääminen erityisesti turvallisena luonto- ja vesistöaktiviteettikohteena

Toimenpiteet

 • Kartoitettiin yli 150 yrityksen tilanne henkilökohtaisin kohtaamisin
 • Tuettiin ja valmennettiin yrityksiä tuotteistamisessa, yhteistyön rakentamisessa ja kampanjoinnissa sekä annettiin tarvittaessa kriisineuvontaa
 • Tarjottiin yrityksille väyliä uusien jakelu- ja myyntikanavien kehittämiseen
 • Koordinoitiin tapahtumatuotantoa ja mataloitettiin tapahtumapaikkojen käyttökynnystä; heinä-lokakuussa toteutui yli 30 tapahtumaa ja tapahtumasarjaa, joissa yhteensä tuhansia kävijöitä. Savonlinnan Aamut, Joel Lehtosen Puisto Live!, Sup-, Sauna- ja Sapas-festivaalit sekä Olavinkadun Syyskarnevaalit esimerkkeinä tapahtumista.
 • Kehitettiin Olavinlinnaa elämysympäristönä ja tarjottiin yrityksille open stage -elämyspaikkoja mm. tapahtumanjärjestäjien käyttöön
 • Kartoitettiin uusia asiakaskohderyhmiä oopperakävijöiden tilalle, painotus luontomatkailussa
 • Tuotettiin luontopainotteisia sisältöjä tukemaan viestintää ja tuotteistusta
 • Toteutettiin tapahtumien ja aktiviteettien paikallista ja valtakunnallista online-, media ja printtimarkkinointia sekä tuotettiin esite- ja tiedotusmateriaalia jaettavaksi kaupungissa vierailijoille
 • Tuotettiin alueen markkinointiin uusi sähköinen tapahtumakalenterialusta
 • Kartoitettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu-, palvelu- ja kaupan alan ympärivuotisuuden kehittämiseksi
 • Tuotettiin etätyökonsepti Saimaa Konttori Savonlinna, jolla pyritään alueen etätyöpalvelujen kysynnän ja tarjonnan kehittämiseen ja matkailupalveluiden kysynnän ympärivuotistamiseen

Rahoitus

Savonlinna Live! Noustaan koronasta: Kokonaisbudjetti 192 058€, josta 100 % Euroopan sosiaalirahastosta. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon ELY-keskus, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.5.2020 ja se päättyi 30.11.2020.

Savonlinna Live EAKR: Kokonaisbudjetti 286 880€, josta 80 % (229 507€) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 20 % (57 376€) Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto. Hanke käynnistyi 15.5.2020 ja se päättyi 30.11.2020.

Tulokset

Yritysneuvonta- ja valmennuspalvelut otettiin hyvin vastaan ja koettiin tarpeellisena ja tervetulleena apuna toimintaympäristön muutokseen sopeutumisessa. Yrityskohtaamiset kerryttivät tietoa matkailu-, kaupan- ja palvelualan tilanteesta, tukitarpeista ja toiveista myös jatkossa hyödynnettäväksi.

Tapahtumapilotit elävöittivät merkittävästi kesä- ja syyssesonkia, luontomatkailua kehitettiin markkinointi- ja tuotekehitystoimin, uutta yhteistoimintaa muodostui yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Laajalla markkinoinnilla luotiin kuvaa Savonlinnan alueesta houkuttelevana, viihtyisänä ja turvallisena matkailukohteena ja onnistuttiin tavoittamaan uusia asiakasryhmiä.

Hankkeen toimenpiteistä merkittävä osa tähtäsi välittömiin, kesä- ja syyskauteen 2020 kohdistuviin vaikutuksiin. Tämän lisäksi kohdetoimialojen liiketoimintaa ja kysyntää tukemaan rakentui merkittäviä, myös tulevina vuosina hyödynnettäviä palveluita, toimintamalleja ja tuotteita. Näistä esimerkkeinä sähköinen tapahtumakalenterialusta, palveluiden kysynnän ympärivuotistamiseen tähtäävä Saimaa Konttori -etätyökonsepti sekä kesän 2020 aikana testatut tapahtumakonseptit, joista useille on tulossa jatkoa tulevina vuosina.

Rohkeus ja yhteinen tahtotila uusien toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen yrittäjien keskuudessa kasvoi, ymmärrys uusien matkailijakohderyhmien tarpeista lisääntyi ja uutta tekemistä ja uusia yhteistyöverkostoja ja vuorovaikutusväyliä sidosryhmien väliseen yhteistyöhön syntyi.

Tarja Koskimaa
Matkailuyritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Pekka Turunen
Kaupan ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kehittäminen

Sari Ahokainen
Tapahtumien ja ohjelmapalveluiden kehittäminen, kaupunkikuvan elävöittäminen

Heidi Lehtosaari
Digitaaliset markkinointikanavat yritysten liiketoiminnan tukena (luontopalvelut)

Niina Lallukka
Projektisihteeri