Noheva – Forest Bio Technology Park Green Grow Up

01.09.2023 – 31.12.2025

Tausta

Teknologiapuisto Nohevan kokonaisvaltainen kehittäminen on yksi tärkeimpiä Savonlinnan kaupungin strategisia painopistealoja, millä kaupunki haluaa kasvattaa alueen vetovoimaa sekä auttaa alueen yrityksiä kehittymään. Teknologiapuisto Noheva on innovaatioalusta, missä tutkimustoiminta kytkeytyy opetukseen ja tämä kokonaisuus palvelee kansainvälisessä sekä kovassa kilpailussa menestyviä yrityksiä.

Hankkeen lähtökohtana on luoda alueen lähtökohdista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä uuteen tietoon sekä innovaatioihin rakentuva kasvualusta uusille kasvuyrityksille. Teknologiapuisto Noheva yhdessä yritysten, oppilaitosten sekä TKI-yksiköiden kanssa muodostavat vahvan TKI-klusterin Savonlinnan alueelle.

Hyödyt yrityksille

Hanke antaa teknologiapuiston verkostoon kuuluville sekä Savonlinnan alueen toimijoille mahdollisuuden edistää TKI-toiminnasta syntyvää liiketoimintaa. Tämä luo yrityksille, tutkijoille sekä potentiaalisille rahoittajille mahdollisuuden löytää uusia mahdollisuuksia vihreään kasvuun tähtäävästä liiketoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Yrityksillä on myös hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan teknologiapuiston kokonaiskonseptin kehittämiseen sekä löytää uusia kumppanuuksia teknologiapuiston verkostosta erilaisten tilaisuuksien kautta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Teknologiapuisto Nohevan tutkimus-, kehittämis- sekä innovaatiotoimintaa. Tällä halutaan aikaansaada uutta yrittäjyyttä, mikä pohjautuu teknologiapuistossa toteutettavaan TKI-toimintaan. Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti tutkimusilmiöiden liiketoimintapotentiaaleja ja viedään potentiaalisimmat ideat rahoittajien arvioitaviksi. Hankkeen päätyttyä on luotu pysyvä prosessi/toimintapa, missä TKI-työllä aikaansaatujen tutkimushavaintojen, innovaatioiden ja kehittämistyön tulosten liiketoimintapotentiaali sekä mahdollinen valuaatio arvoketjulle tunnistetaan.

Hanke myös vahvistaa teknologiapuiston toimijoiden strategista yhteistyötä. Samalla luodaan teknologiapuistolle eri osapuolten näkemysten mukaisesti masterplan ohjaamaan alueen kehittämistä resurssitehokkaasti. Tällä tavalla halutaan luoda realistinen tavoitetila teknologiapuistolle, mihin tulevaisuuden TKIL-toiminta sekä yrityshankkeet on hyvä istuttaa.

Näiden lisäksi Teknologiapuistolle luodaan Green Grow Up -kokonaiskonsepti, millä edistetään yhteistyön toteutumista käytännön tasolla ja autetaan vihreää kasvua tavoittelevien yritysten liittymistä osaksi Teknologiapuisto Nohevaa.

Toimenpiteet

  • Työpaketti 1: Teknologiapuisto Nohevan masterplan. Masterplanissa määritellään resurssitehokkaasti teknologiapuiston alueen käyttö ja toiminallisuudet. Tässä työpaketissa luodaan teknologiapuistolle tuotteistettu kokonaiskonsepti, mihin vihreää kasvua tavoittelevien yritysten on hyvä tarttua.
  • Työpaketti 2: Teknologiapuisto Nohevan ristipölytys. Projekti luo uutta sosiaalista pääomaa tuomalla yhteen eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, opiskelijoita ja sijoittajia. Työpaketin tavoitteena on myös aihioiden kokoaminen liiketoimintapotentiaalin selvittämisprosessiin.
  • Työpaketti 3: Teknologiapuiston TKI-toimintaan kytkeytyvät liiketoimintapalvelut. Työpaketissa rakennetaan eri liiketoiminnan osa-alueiden asiantuntijoista koostuva verkosto, joka sitoutetaan kumppanuuteen ja osallistumaan liiketoimintatiimien sparraukseen. Potentiaalia omaavat ideat ja aihiot työstetään alustaviksi liiketoimintasuunnitelmiksi. Liiketoimintatiimien kanssa rakennetaan valmiudet viedä ideoita eteenpäin esiteltäväksi Etelä-Savon pääomarahastolle tai muille sijoittajille.

Rahoitus

Noheva – Forest Bio Technology Park Green Grow Up -hankkeen kokonaisbudjetti on 427 198 euroa.  Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %), sekä hankkeen toteuttajat.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajana Kakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

Ota yhteyttä

Viena Taskinen

Viena Taskinen

projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 460 1555
viena.taskinen@savonlinna.fi