Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021

01.09.2019 – 31.08.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda vapaa-ajan eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistyömalli ja kehittämisalusta monipaikkaisen asumisen ja erityisesti vapaa-ajanasumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke edisti digitaalisuuden käyttöä yhteistoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen myötä vapaa-ajan asumisen palveluita tarjoavia yrityksiä osallistettiin vapaa-ajan asumisen TKI-toimintaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavien yritysten verkostopilottien avulla Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa.

Hanke vahvisti alueen vapaa-ajan asumisen brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edisti kestävää mökkeilyä alueella.

Hankkeella reagoitiin koronapandemian vahvistamaan työn tekemisen muutokseen ja hyödynnettiin siitä avautuvia mahdollisuuksia Savonlinnassa. Tavoitteena oli mahdollistaa jouheva monipaikkainen työnteko Savonlinnan alueella. Hanke edisti etätyömahdollisuuksia ja tietoisuutta siitä, että etätyötilojen tarjoaminen voi lisätä paikkariippumattoman työn tekemistä hankealueella.

Hanke tuotti ja käytti uutta tietoa ja tutkimusta kehittämistoimien tukena.

Hyödyt yrityksille

  • Verkostoituminen
  • Tuore tutkimustieto tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tueksi
  • Näkyvyyden lisääminen ja liiketoiminnan kasvattaminen
  • Verkostopilottiin osallistuville näkyvyyspaketti Laiturilla-viestintäkanavissa
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Kohdennettu ja palvelutarpeiltaan kasvava vapaa-ajanasumisen asiakaskunta
  • Oma kontaktihenkilö Savonlinnassa

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena oli perustaa Savonlinnan seudulle vapaa-ajan asumisen pysyvä yhteistyöelin, joka tiivistää yhteistyötä kaupungin ja eri sidosryhmien välillä, kehittää vapaa-ajanasumista ja puhuu sen puolesta.

Hankkeessa toteutettiin yritysten verkostopilotti (5-10 yritystä/pilotti). Se sitoutti maakunnan yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan, auttoi niitä verkostoitumaan ja kehittämään vapaa-ajanasukkaille suunnattuja palveluita. Verkostopilottiin osallistuville yrityksille tarjottiin näkyvyyspakettia brändin alla.

Laiturilla-brändiä vahvistettiin eri kanavien kautta. Visit Savonlinna -sivuston alla toimivaa vapaa-ajanasukkaiden sivua kehitettiin vuorovaikutteisempaan suuntaan ja sisältöä kehitettiin kattavammaksi.

Monipaikkaista työntekoa helpotettiin Savonlinnan seudulla palvelukartoituksen, palvelumuotoilun ja laajan vapaa-ajanasukkaille suunnatun kyselyn avulla.

Tavoitteiden saavuttamista tukivat hankkeen päätoteuttaja Miksei Oy:n toimenpiteet ja osatoteuttaja Ruralia-instituutin tekemä tutkimus- ja kehittämistyö.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke oli maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka päätoteuttaja oli Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina olivat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Tulokset

Onnistuimme nostamaan tietoisuutta vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden merkityksestä Savonlinnassa. Mahdollistimme vapaa-ajanasukkaille, eri sidosryhmien edustajille ja yrityspilotin yrityksille foorumin keskustelulle ja palvelujen kehittämiselle vapaa-ajanasukkaita ja paikallisia yhteisöjä entistä paremmin hyödyttävään suuntaan.

Savonlinnan vapaa-ajan asumisen yhteistyöelin muotoutui Suomessa jo toimivia vapaa-ajanasukkaiden ja kuntien yhteistyöjärjestelyjä suoraviivaisemmaksi, epävirallisemmaksi ja joustavammaksi malliksi. Savonlinnan mallissa vapaa-ajanasukkaat, kaupungin edustajat, kuntapäättäjät ja paikalliset sidosryhmät ovat suorassa vuorovaikutuksessa sähköisten välineiden avulla, eikä muodollisia kokoontumisia tai päätöksentekoa ole. Mallin hyviin puoliin kuuluu kokoontumisen helppous ja paikkariippumattomuus.

Loimme myös uuden Laiturilla-tietoiskumallin, joka on sellaisenaan soveltuva alueen eri kuntien käyttöön vapaa-ajanasukkaille suunnatussa viestinnässä. Seudun vapaa-ajanasukkaiden sähköpostilistan tilaajamäärä kasvoi. Uutiskirjeillä viestittiin ajankohtaisista asioista, tapahtumista ym. vapaa-ajanasukkaita kiinnostavista teemoista.

Vapaa-ajan asumisen merkitys Savonlinnalle nousi koronapandemian myötä entisestään, tätä onnistuimme viestimään laajasti eri kohderyhmille. Yritysverkoston toimintamalliksi vakiintuivat aamupalatilaisuudet ennen työpäivän alkua. Yritykset toivat käytännönläheistä tietoa toiminnastaan ja kokemuksiaan mökkeilijöiden palvelemisesta ja palvelutarpeista. Verkoston yrittäjät sparrasivat toisiaan, ja yhteinen markkinointikampanja toteutettiin kesällä 2022.

Palveluja mökille -sivustoa kehitettiin uusin sisällöin, palvelujen löydettävyyttä edistettiin ja sivun tunnettuutta kasvatettiin. Palveluja mökille -sivun tunnettuutta kasvatettiin mainonnan avulla ja kytkettiin mainonta osaksi yhteistä Laiturilla-brändikampanjaa.

Tuotimme oman nettisivun kehittämistyön yhteydessä materiaalia myös Laiturilla.fi-sivustolle. Em. sivustojen aineistoa linkitettiin ristiin, mikä hyödytti kokonaishankkeen viestinnällisiä tavoitteita ja tehosti molempien sivustojen näkyvyyttä.

Monipaikkaisen työnteon mahdollisuudet ja esteet kartoitettiin sekä vakituisille että vapaa-ajanasukkaille kohdistetulla palvelukyselyllä. Maakunnan ulkopuolella asuvia, Savonlinnassa vapaa-ajanasunnon omistavia lähestyttiin kyselyllä. Kyselyn avulla muodostettiin ajantasainen kuva seudun monipaikkaisista ihmisistä ja saadun tiedon avulla kehittämistoimien vaikuttavuus ja osuvuus parantui.

Järjestettiin palvelumuotoilukokonaisuus, johon osallistui paikallisia yrityksiä. Tavoitteena oli kiteyttää palvelulupaus ja kehittää 2–3 liiketoimintamallia monipaikkaiselle työskentelylle. Työpajat lisäsivät asiakasymmärrystä vapaa-ajanasukkaista ja antoivat yrityksille ideoita uusien palvelujen markkinointiin.

Palvelukyselyn ja -muotoilun tuloksista järjestettiin yhteenvetotilaisuus, jossa esiteltiin tuloksia ja tarkasteltiin kaupungin palvelujen saavutettavuutta monipaikkaisten näkökulmasta. Work at Savonlinna -sivustoa kehitettiin ja sivulle koottiin monipaikkaista työntekoa tukevaa sisältöä.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 249 002 euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (74,79%), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys Oy ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuus on n. 87 000 euroa. Hankkeen yhteisiä toimenpiteitä rahoitettiin 16 000 eurolla. Hankkeen toteuttajakuntia olivat Savonlinna, Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Hankekumppaneiden sivut:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/south-savo-a-forerunner-in-multiple-dwelling-20192021

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen sivusto: https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/

Youtube: https://bit.ly/2ssRK3w

Veera Riikonen
etätyökoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Artikkelikuva: Savonlinnan kaupunki.