Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun

01.10.2021 – 31.08.2023

Hyödyt yrityksille

Hankkeen myötä yrityksille syntyy uutta osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä. Tuloksena ovat paremmat digitaidot ja edellytykset uudistaa omaa liiketoimintaa. Osallistuvat yritykset saavat koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.

Tavoitteet

Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun -hanke vastaa tarpeeseen kehittää pk-yritysten digitaitoja ja -valmiuksia. Samalla yritykset saavat täsmäapua koronatilanteen mukanaan tuomiin haasteisiin ja muutoksiin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten digitaitoja ja auttaa yrityksiä kasvu-uralle.

Perusvalmiudet ovat monilla yrittäjillä jo olemassa, mutta hanke pyrkii nostamaan rimaa korkeammalle: jos aiempi tarve on ollut auttaa yrityksiä ylipäätään löytymään ja erottumaan digitaalisissa kanavissa, oli Digiportaat 2.0 -tavoite kääntää tämä näkyvyys euroiksi.

Toimenpiteet

Digiportaat 2.0 hyödynsi ‘Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan’ -hankkeessa luotua ja hyväksi havaittua ketterää koulutusmallia.

Hankkeessa kontaktoitiin useita satoja yrityksiä ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuu arviolta 150 yritystä. Yritykset osallistuvat useisiin eri koulutuksiin.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, jotka pitävät sisällään myös digityöpajoja ja kaikille avoimia digi-infoja. Lisäksi tarjolla ovat sähköisen oppimisympäristön sisällöt. Yrityksille luodaan puitteet vertaisoppimiseen ja kokemusten jakamiseen mm. digitaalisen markkinoinnin ja kansainvälistyvän verkkokaupan ohjelmissa.

Digiportaat 2.0 tarjoaa selkeitä oppimispolkuja sekä perus- että syventävällä tasolla, ja lisäksi toteuttaa yritysten ajankohtaisista tarpeista lähtevät fokusoidut kehittämisohjelmat. Näin etenet Digiportailla!

Toimenpiteet noudattelevat kerroksittaista mallia, jossa alimmat kerrokset ohjaavat yritykset mukaan ja tarjoavat digikoulutuspolkuja ja sparrausta. Uudet toimintatavat viedään suoraan käytäntöön ja oppimisympäristö, oppaat, julkaisut ja videomateriaalit ovat yritysten käytössä.

Tutustu tarjontaan tarkemmin: Digiportaat 2.0 -esite

Rahoitus

Digiportaat 2.0 on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Pro-Agria Etelä-Savo ry ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 402 152 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja hankkeen toteuttajat.

Tulokset

Digiportaiden koulutukset pk-yrittäjille olivat hyvin käytännönläheisiä ja niiden avulla yrittäjät kehittivät ja päivittivät osaamistaan digiliiketoiminnassa, erityisesti markkinoinnissa ja myynnissä. Metan ja Google Adsin koulutukset keräsivät suurimman osallistujamäärän.

Yrityskohtainen sparraus koettiin käytännönläheisenä ja siinä yrittäjä sai konkreettista opastusta. Sparraukseen osallistui yhteensä 44 yritystä ja osallistuneet yritykset olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen. Sparrauksen tuloksena mm. mainoskanavat, näkyvyys ja löydettävyys paranivat ja myynti kasvoi.

Tiedolla johtamisen kokonaisuus keskittyi hyvinvointi- ja ruoka-alan yrityksille järjestettyihin työpajoihin sekä maatiloihin.

Hankkeessa järjestettiin myös pidempiä koulutuskokonaisuuksia: digitaalisen markkinoinnin valmennus ja verkkokaupan kasvupolku. Koulutukset toteutettiin pääasiassa etänä, mutta pidemmissä valmennuspoluissa pääpaino oli lähitapaamisissa, jotka edistävät yrittäjien välistä tiedonjakoa, vertaisoppimista ja verkostoitumista. Valmennuksista syntyi oppimateriaalia mm. videotuotantona sekä Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin -opas.

Pienissä yrityksissä jatkuva tarve digikoulutukselle on ymmärretty, ja Digiportaat 2.0 on vastannut tähän tarpeeseen tehokkaasti. Hankkeen antama tuki ja neuvonta ovat saaneet positiivista palautetta yrityksiltä, ja asiakkaat ovat korostaneet Digiportaiden antaman tuen merkitystä.

Verkkonäkyvyys ja digitaalinen markkinointi ovat osoittautuneet keskeisiksi menestystekijöiksi pk-yrityksille, ja Digiportaat on onnistunut auttamaan yrityksiä näillä osa-alueilla. Verkkosivustojen suunnittelu, sosiaalisen median läsnäolo ja laadukkaat sisällöt ovat nousseet esiin vahvistamaan yritysten brändiä ja houkuttelemaan asiakkaita.

Yhteistyö muiden aluetoimijoiden, kuten Uusyrityskeskusten ja muiden hankkeiden kanssa on ollut jatkuvaa ja edistänyt uusien asiakkaiden ohjaamista hankkeeseen. Kaikille avoimien, maksuttomien digi-infojen avulla hanke sai hyvin näkyvyyttä, mikä auttoi asiakashankintaa ja tavoitti välillisiä kohderyhmiä, kuten opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa sekä kolmannen sektorin toimijoita, myös Etelä-Savon ulkopuolelta.

Hanke on koonnut paljon digivinkkejä, oppaita ja tietoa blogin ja julkaisuja digiportaat.fi -sivulle, joka on kaikkien avoimesti hyödynnettävissä.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Hannu Jaatinen
digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Elina Silvennoinen
hankekoordinaattori
Savolinnan Hankekehitys Oy